regulamin

§1 INFORMACJE OGÓLNE


1. Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego w domenie internetowej www.3mtasmy.pl jest Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek, 30-733 Kraków, ul. Kozia 14 , woj. małopolskie , NIP: 6791032317, REGON: 120939052, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, adres poczty elektronicznej: biuro@tasma.krakow.pl , kontakt tel. 12-653-24-05
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i klientów niebędących konsumentami korzystających ze Sklepu, z wyjątkiem §9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do klientów niebędących konsumentami.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa opublikowanej na stronie internetowej Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji lub poprawienia; prawo do usunięcia danych, powszechnie znane jako „prawo do bycia zapomnianym”; prawo do przeniesienia danych.

4. Definicje:

 • Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek – właściciel Sklepu określony w §1 ust. 1;
 • Sklep – platforma internetowa funkcjonująca w domenie www.3mtasmy.pl;
 • Regulamin – dokument określający zasady korzystania ze Sklepu, ogólne warunki zawierania umów, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek;
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej usługi elektronicznej;
 • Kodeks cywilny - Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta;
 • Formularz zamówienia - Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym płatności;
 • Konto - Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta. Klient z chwilą utworzenia Konta staje się jedynym właścicielem danych dostępowych do Konta;
 • Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o usługach, nowościach i promocjach w Sklepie;
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek, za pośrednictwem Sklepu;
 • Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu;
 • Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.);
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży z Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek;
 • Panel Klienta – obszar w Sklepie, w którym Klient po założeniu Konta może uzyskiwać informacje na temat realizowanych zamówień, uzyskuje dostęp do historii zamówień, możliwości zmiany hasła, danych osobowych oraz innych informacji dodatkowych udostępnionych przez Klienta;

§2 USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek

1. Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek udostępnia Klientom w Sklepie następujące Usługi elektroniczne:

 • Konto – założenie oraz korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnienie prawidłowymi, zgodnymi ze stanem faktycznym danymi Formularza rejestracji, (2) kliknięcie pola „Stwórz konto”. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: adres poczty elektronicznej (e-mail), hasło, imię oraz nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z udostępnionej Usługi elektronicznej. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z Usługi elektronicznej) poprzez wysłanie stosownego żądania do Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tasma.krakow.pl lub też pisemnie (korespondencyjnie) na adres: 30-733 Kraków, ul. Kozia , woj. małopolskie
 • Formularz zapytania – każdy formularz kontaktowy udostępniony w Sklepie, usługa udostępniona przez Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek nieodpłatnie, dająca możliwość złożenia zapytania dotyczącego oferty oraz treści udostępnionej w Sklepie. Złożenie zapytania poprzez Formularz zapytania jest dobrowolne. W celu skorzystania z formularza należy uzupełnić wszystkie wymagane pola, tj. podać dane konieczne do wykonania usługi, różne w zależności od wybranego formularza, lecz niezbędne do udzielenia stosownej odpowiedzi. Udostępnione dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką Prywatności i Bezpieczeństwa udostępnioną w Sklepie. Korzystając z Formularza zapytania Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
 • Formularz zamówienia – usługa świadczona nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.


2. Wymagania techniczne zalecane do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 50.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 35.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 48.0. lub wyższej, Safari w wersji 10.0 lub wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików „cookies” oraz obsługi Javascript.
3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została przedstawiona w §7 Regulaminu) Klient ma prawo składać:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tasma.krakow.pl ;
 • pisemnie (korespondencyjnie) na adres: 30-733 Kraków, ul. Kozia 14 , woj. małopolskie.

5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta, jak również danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej.

§3 UMOWA SPRZEDAŻY ORAZ WARUNKI JEJ ZAWIERANIA


1. Przed zawarciem Umowy sprzedaży, Klient może skontaktować się z Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek drogą elektroniczną, pod adresem poczty elektronicznej {}lub telefonicznie w celu ustalenia zindywidualizowanych cech Produktu. W następstwie ustalenia zindywidualizowanych cech Produktu zostaje on dodany do oferty na stronie internetowej Sklepu oraz udostępniony Klientowi, w celu zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu.
2. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia w Sklepie.
3. Cena Produktu widoczna w Sklepie podana jest w polskich złotych i nie zawiera podatku VAT(cena netto). O łącznej cenie wraz z podatkami Produktów będących przedmiotem Zamówienia oraz o ewentualnych innych opłatach dodatkowych, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży z Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek.
4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie za pomocą Formularza zamówienia: zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie poprzez Formularz zamówienia. W następstwie złożenia Zamówienia Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi przez Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek stosownej wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) udostępniony w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość wysyłana przez Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek zawiera co najmniej oświadczenie Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail), o której mowa w §3 ust. 4 Regulaminu. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek.

§4 SKUTECZNA FORMA KONTAKTU


1. Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek udostępnia skuteczną formę kontaktu:

 • telefoniczna – nr tel 12-653-24-05
 • elektroniczna – poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@tasma.krakow.pl ;
 • elektroniczna – poprzez wysłanie zapytania za pośrednictwem Formularza zapytania udostępnionego pod adresem www.3mtasmy.pl ;
 • pisemnie (korespondencyjnie) na adres: 30-733 Kraków, ul. Kozia 14 , woj. małopolskie .

2. Klient po założeniu Konta dysponuje możliwością aktualizacji swoich danych poprzez przesłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@tasma.krakow.pl lub dokonując zmiany samodzielnie w Panelu Klienta.
3. Zgłoszenie elektroniczne dotyczące rezygnacji z Usługi elektronicznej powinno zostać wykonane z adresu poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionego w trakcie zakładania Konta albo adresu zaktualizowanego w późniejszym czasie oraz udostępnionego w Panelu Klienta.
4. Klient dysponuje możliwością zmiany adresu poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionego podczas zakładania Konta poprzez przesłanie żądania do Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek lub samodzielnie w Panelu Klienta.

§5 FORMA, SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI


1. Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek udostępnia Klientom następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:

 • płatność przelewem na rachunek bankowy 49124044321111000047274594;
 • płatność za pobraniem, wówczas opłata za Zamówienie uiszczana jest pracownikowi firmy kurierskiej z chwilą doręczenia przesyłki zawierającej zamawiane Produkty. Następnie płatność, za pośrednictwem firmy kurierskiej zostaje przekazana Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek.

2. Do każdego Zamówienia wystawiany jest Faktura Vat.

§6 KOSZT, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY, REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek udostępnia Klientowi następującą formą dostawy:

 • korespondencyjna – dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W zależności od wybranej formy dostawy Klient ponosi koszty dostawy Produktu lub Produktów:

 • korespondencyjna – dostawa jest odpłatna, jednakże Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek ma prawo w określonych przypadkach do zmniejszenia kosztów dostawy lub zaproponowania dostawy nieodpłatnej. Koszt dostawy za pośrednictwem w przypadku płatności za pobraniem. Koszt dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS wynosi 18,00 złotych netto w przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo 22,00 złotych netto w przypadku płatności za pobraniem. Koszty dostawy Produktu lub Produktów (w tym ewentualne opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.

3. Termin dostawy Zamówienia do Klienta wynosi do 3 Dni roboczych chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
4. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek do realizacji Umowy sprzedaży zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem (przedpłata), termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek.

§7 REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zostały określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
2. Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek obowiązany jest dostarczyć Klientowi zamówiony Produkt bez wad.
3. Klient posiada możliwość złożenia reklamacji:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tasma.krakow.pl ;
 • pisemnie (korespondencyjnie) na adres: 30-733 Kraków, ul. Kozia 14 , woj. małopolskie .

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jak również danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek w powyższym terminie, z mocy prawa oznacza, że Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek uznał reklamację za uzasadnioną.

§8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
2. Klient będący konsumentem na prawo skontaktować się z Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek w celu uzyskania pomocy w zakresie skorzystania z uprawnień do pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń.

§9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.
2. Z chwilą wydania przez Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek Produktu lub Produktów przewoźnikowi, przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem lub Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu lub Produktów. Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu lub Produktów powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
3. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
4. Zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
5. W przypadku Klientów niebędących konsumentami Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
6. Odpowiedzialność Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.
7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek.

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek.
2. Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek dokłada wszelkich, największych starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych swoich Klientów, podczas ich obecności w Sklepie, podczas procesu składania zamówienia i przetwarzania tych danych w związku z realizacją zamówienia, jak również udzielaniem odpowiedzi na przesłane zapytania i obsługą zamówienia.
3. Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zamówienia lub Usługi elektronicznej, przekazuje lub powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi elektronicznej lub realizacji Zamówienia, w celach statystycznych oraz analitycznych, badania poziomu satysfakcji Klientów.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane przez Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek zawierane są w języku polskim.
2. Firma Handlowo-Usługowa Taśma s.c. Dorota Szarek, Artur Szarek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, zgonie z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Regulamin opublikowany w dniu ., wchodzi w życie r.


New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password